Innhold
Barneforsikring

Du kan kjøpe vår barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år.

 • Gjelder også ved studieopphold i utlandet i inntil 36 måneder.
 • Forsikringssummen reguleres årlig etter folketrygdens grunnbeløp.
 • Koster kun 180 kroner måneden.

Forsikringen gir utbetalinger ved:

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Arbeidsuførhet
 • Behandlingsutgifter
Dødsfallforsikring

Ønsker du å sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall, kan du kjøpe forsikring hos oss. Forsikringen kan du kjøpe fra du er 18 og opp til 70 år, og da gjelder den frem til fylte 80 år. Forsikringssummen utbetales skattefritt som et engangsbeløp, og kan disponeres etter eget ønske. Minste forsikringssum er 100.000 kroner.

 • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte.
 • Utbetales til nærmeste etterlatte, eller annen person spesifisert i avtalen.
Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom gir deg økonomisk trygghet. Forsikringssummen utbetales skattefritt som et engangsbeløp. Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år. Den gjelder frem til fylte 67 år.

 • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode.
 • Forsikringssummen utbetales skattefritt.
 • Pengene kan disponeres etter eget ønske. 

Sykdommer som dekkes av forsikringen:

 • Hjerteinfarkt
 • Alzheimer og parkinson
 • Motornevronsykdom
 • Tversnittlammelse
 • Tap av ben og armer
 • Bypassopererte tilfeller av koroar aterosklerose
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippel Sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjoner
 • Hjernesvulst
 • Alvorlig brannskade
 • Blindhet
 • Døvhet 
 • Tap av taleevne 
Uføreforsikring

Ønsker du en forsikring som sikrer deg økonomisk hvis du skulle bli varig arbeidsufør, kan du kjøpe uføreforsikring hos oss. Forsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år og opp til 50 år. Den gjelder frem til fylte 60 år. Vi har tre ulike løsninger for uføreforsikring:

 • Uførekapital
 • Uførekapital med forskuttering
 • 4 års uførerente
Inntektsforsikring
 • Forsikringen dekker både arbeidsledighet, permittering og kreft.
 • Du mottar månedlig utbetaling etter andre måneden av arbeidsledighetsperioden og frem til du er tilbake i arbeid. 
 • Ved ondartet kreft vil du motta 500 000 kroner over en periode. 

Sikre inntekten din direkte i nettbanken

Med vår inntektsforsikring vil du stå sterkere økonomisk dersom du blir rammet av arbeidsledighet, permittering eller kreft. Nå kan du beregne pris og kjøpe inntektsforsikring direkte i nett- eller mobilbanken din.